Laden...Even geduld aub...

Populaire merken

Onze nieuwsbrief


Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Quick Rijwiel Service

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

Quick Rijwiel Service
Bergselaan 245-B
3038 CB RotterdamIngeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer . Het BTW-nummer van Quick Rijwiel Service is: NL203914594.B03

Quick Rijwiel Service is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 010-4669659 en voorts per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar info@fiets-goedkoper.nl.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van Quick Rijwiel Service met wie   Quick Rijwiel Service een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.

1.5 Partijen:   Quick Rijwiel Service en Klant gezamenlijk.

1.6   Quick Rijwiel Service: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 Website: de website van   Quick Rijwiel Service, te vinden onder de URL <http://www.fiets-goedkoper.nl>.

1.8 Zaken: zaken welke   Quick Rijwiel Service op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2   Quick Rijwiel Service garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien   Quick Rijwiel Service hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt   Quick Rijwiel Service er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Quick Rijwiel Service mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2   Quick Rijwiel Service is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:
a. door middel van electronische vooruitbetaling (optie: via iDeal tijdens Bestelprocedure);
b. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank);
c. of door middel van betaling aan de postbezorger indien en voorzover er door Klant tijdens de Bestelprocedure voor “contant bij aflevering” gekozen wordt.

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.

5.2   Quick Rijwiel Service zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien en voorzover   Quick Rijwiel Service niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat   Quick Rijwiel Service heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen (dus zonder het reclamatieformulier als bedoeld in artikel 7.1 in te hoeven vullen) terug te sturen naar   Quick Rijwiel Service mits:
a. gezien de aard van de Zaken, de Zaken in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn;.
b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door   Quick Rijwiel Service;
c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat   Quick Rijwiel Service het in ontvangst heeft genomen.

6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclameren

7.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met   Quick Rijwiel Service d.m.v. het invullen van het RMA-formulier op de website alwaarna Klant na beoordeling van het RMA-formulier is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Quick Rijwiel Service mits:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan   Quick Rijwiel Service binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken;
b. het reclamatieformulier zoals dat bij het bezorgde pakket zat en bij gebreke waarvan, kan worden gedownload van de Website, volledig is ingevuld;
c. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door   Quick Rijwiel Service;
d. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Quick Rijwiel Service het in ontvangst heeft genomen.


7.2 Indien na onderzoek van Quick Rijwiel Service blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Quick Rijwiel Service met Klant in overleg treden.

7.3 Indien na onderzoek van Quick Rijwiel Service inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:
a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.

7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.


Artikel 8 Verwerking persoonsgegegvens

8.1 Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Quick Rijwiel Service.

8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en SMS-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal   Quick Rijwiel Service deze uitingen sturen.

8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Quick Rijwiel Service aan te passen bij onjuistheden.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Quick Rijwiel Service, welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Quick Rijwiel Service zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.
9.3 Klant kan het geschil –indien en voorzover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen - voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Rotterdam, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.


Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Quick Rijwiel Service is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

10.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door Quick Rijwiel Service inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.